پژوهشنامه جامعه شناسی جوانان مجله ای دانشگاهی است که تحقیقات نظری و تجربی در حوزه های اجتماعی و فرهنگی مربوط به جوانان را منتشر می کند. هدف از انتشار آن معرفی آخرین یافته های پژوهشی محققان و اندیشمندان کشور در باره جوانان می باشد. برای نیل به اهداف فوق، لازم است که مقاله حداقل حائز یکی از شرایط زیر باشد:

1- ارائه یافته ها و نتایج پژوهش روش مند 2- کمک به پیشرفت نظری 3- نوآوری روش شناختی. مقالاتی که در این مجله مورد بررسی و پذیرش قرار می گیرند به یکی از دو شکل زیر می باشد:

الف- مقالات پژوهشی که حاصل تحقیقات تجربی نویسنده یا نویسندگان است.

ب- مقالات نظری که شامل بررسی و تحلیل نظری و انتقادی موضوع علمی می شود.

شماره جاری: دوره 2، شماره 3، بهمن 1392 

عوامل مؤثر بر مطرودیت فضایی جوانان شهر اصفهان

صفحه 3-3

علی‌اکبر تاج‌مزینانی؛ مهدی فولادگر


کارکردهای پیامک در زندگی جوانان

صفحه 4-4

محمدسعید ذکایی؛ ادیبه کریمی


رابطه‌ی سرمایه‌ی اجتماعی و وجود اختلال شخصیت ضداجتماعی در نوجوانان

صفحه 6-6

علی‌محمد قدسی؛ الهام مردان‌پور شهرکردی؛ اسماعیل بلالی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه مازندران

دوره انتشار
فصلنامه