تعداد مقالات: 21
1. جوانی : نیازها و انتظارات و جنبه های آسیب شناختی آن

دوره 1، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 1-1

فرهنگ ارشاد


2. بررسی رابطه ی بین پایگاه اقتصادی اجتماعی و میزان دینداری (مطالعه ی موردی: دانشجویان دانشگاه کاشان)

دوره 2، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 1-1

مهدی ادیبی سده؛ عباس بحری پور؛ مجتبی بحری پور


3. فرا تحلیل ارزشهای فرهنگی در ایران

دوره 1، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 13-36

تقی آزادارمکی؛ داور ونوس؛ مسعود کرمی


4. بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر بحران هویت در میان دانش‌آموزان دبیرستان های شهر تهران

دوره 1، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 2-2

علیرضا محسنی تبریزی؛ اسداله بابایی فرد


6. انگاره‌ی مردم ارمنستان از ایران به عنوان یک مقصد گردشگری

دوره 1، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 37-58

ابوالفضل تاج‌زاده نمین؛ گریگور قضاریان؛ آیدین تاج زاده نمین


7. تعامل فراغت مجازی و واقعی در دانشجویان دانشگاه‌های تهران

دوره 1، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 3-3

سلیمان پاک‌سرشت


8. عوامل مؤثر بر مطرودیت فضایی جوانان شهر اصفهان

دوره 2، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 3-3

علی‌اکبر تاج‌مزینانی؛ مهدی فولادگر


10. بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی (مطالعه موردی استان گلستان)

دوره 1، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 4-4

محمدحسین پناهی؛ غلامرضا خوش فر


11. کارکردهای پیامک در زندگی جوانان

دوره 2، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 4-4

محمدسعید ذکایی؛ ادیبه کریمی


12. رابطه‌ی نوع دینداری با نگرش به ارزش های دموکراتیک در میان دانشجویان تهرانی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 77-96

ابوالفضل ذوالفقاری


13. آسیب شناسی مناسک دینی جوانان اصفهان با تأکید بر قمه زنی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 1-1

علی ربانی خوراسگانی؛ زهرا سادات کشاورز


14. مطالعه‌ی نشاط اجتماعی و عوامل مرتبط با آن در بین جوانان (مورد مطالعه: شهر پیرانشهر)

دوره 2، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 5-5

علی شکوری؛ هیوا احمدی؛ خالد اسماعیل زاده


16. تبیین نسلی تغییرات ارزشی شهروندان تهرانی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 2-2

غلامرضا غفاری؛ ریحانه تمیزی فر


17. رابطه‌ی سرمایه‌ی اجتماعی و وجود اختلال شخصیت ضداجتماعی در نوجوانان

دوره 2، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 6-6

علی‌محمد قدسی؛ الهام مردان‌پور شهرکردی؛ اسماعیل بلالی


18. شکاف نسلی مرتبط با نقش های جنسیتی و تحولات جمعیتی در ایران

دوره 1، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 119-144

یعقوب فروتن


21. بررسی میزان گرایش جوانان شهر رشت نسبت به جراحی-های زیبایی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 145-170

بهجت یزدخواستی؛ علی یعقوبی چوبری؛ مژگان کاردوست؛ محبوبه عنانهاد