فرا تحلیل ارزشهای فرهنگی در ایران

نویسندگان

1 استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری بازاریابی دانشگاه تهران

چکیده

       مطالعات انجام شده در حوزه‌ی ارزش های فرهنگی در ایران از دیدگاه های مختلفی به این موضوع پرداخته اند، اما به نظر می رسد که دسته بندی جامعی از ارزش‌های سنتی و مدرن در جامعه‌ی ایران صورت نگرفته است. یافته‌ی اصلی از مرور بر پژوهش های مربوط به موضوع پژوهش نشان از دوگانگی ارزشی (سنتی و مدرن) در ایران است. اصلی ترین  ارزش های سنتی عبارتند از ارزشهای دینی، خانوادگی، ارشدیت، و جمع گرایی و ارزش های مدرن تنوّع طلبی، لذت طلبی، استقلال، جاه طلبی، فردگرایی و کسب تجربه‌ی جدید است. و مطالعات مختلف هر کدام از دیدگاهی به ارزش های فرهنگی ایران پرداخته اند.
      این مقاله با در نظر داشتن این مسأله  به دنبال شناسایی ارزش‌های فرهنگی در ایران و سپس دسته بندی آن ها در دو گروه ارزش‌های سنتی و مدرن است. بدین منظور در ابتدا مطالعه ای در زمینه‌ی تحقیقات انجام گرفته درباره‌ی ارزش‌های فرهنگی در ایران و جهان صورت گرفته و سپس بر اساس این مطالعات خلاصه ای از ارزش‌ها تهیه شده و با استفاده از تکنیک دلفی نظرهای متخصصان درباره‌ی این فهرست جمع آوری شده است. نظرهای به دست آمده با روش SAW تحلیل شده و  نهایتاَ دسته بندی و تفکیکی از آن ها بر حسب ارزش های مدرن و سنتی برای جامعه‌ی ایران ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها