بررسی عوامل مؤثر بر میزان احساس امنیت اجتماعی - اقتصادی نوجوانان و جوانان دراستان اردبیل

نویسندگان

1 استادیار گروه روان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی دوره دکتری جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

این مطالعه برای  ارزیابی میزان احساس امنیت اقتصادی و اجتماعی در میان نوجوانان و جوانان شاهد استان اردبیل و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر آن شکل گرفته است. در این تحقیق که در سال 1387 انجام گرفته است، پیشینه و پژوهش های نظری مربوط به موضوع در قالب مبانی تجربی و نظری به اجمال شکافته شده است. روش پژوهش از نوع پیمایشی بوده و ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه است. جامعه‌ی آماری تحقیق را کلیه‌ی نوجوانان و جوانان شاهد استان اردبیل و نمونه آماری را 250 نفر تشکیل می دهد. یافته ها نشان داد که متغیّرهای اعتماد اجتماعی، احساس نابرابری اجتماعی، سرمایه‌ی اجتماعی، تعلق ذهنی طبقاتی ، پایگاه اقتصادی، اجتماعی ، مشارکت و ارزیابی عملکرد نیروی انتظامی با متغیّر وابسته رابطه داشته و توانسته 44 درصد از واریانس آن را تبیین کند. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که بیشترین اثر تعیین کنندگی مستقیم مسیرها بر روی متغیّر وابسته مربوط به متغیّرهای سرمایه‌ی اجتماعی، اعتماد اجتماعی و عزت نفس است. به تناسب نتیجه‌ی به دست آمده برای مدیریت این مسأله ، پیشنهادهایی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها