رابطه‌ی نوع دینداری با نگرش به ارزش های دموکراتیک در میان دانشجویان تهرانی

نویسنده

استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه شاهد تهران

چکیده

     این پژوهش به منظور بررسی رابطه‌ی نوع دینداری (قرائت دینی) و برخی عوامل دیگر با نگرش به ارزش های دموکراتیک و با روش پیمایش انجام شده است. جمعیت نمونه‌ی پژوهش را تعداد 707 نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه های دولتی تهران تشکیل داده است. داده های پژوهش از طریق پرسش نامه در بهمن و اسفند 86 گردآوری شده است. در این مطالعه برای نشان دادن رابطه‌ی نوع دینداری و نگرش نسبت به ارزش های دموکراتیک از نظریه‌ی هابرماس در خصوص تعامل دینداران و سکولارها در مواجهه با ارزش های جامعه‌ی مدرن استفاده شده است. به دلیل این که هابرماس برای انواع دینداری  نوع شناسی خاصی ارائه نکرده و نیز لزوم استفاده از یک نوع شناسی منطبق با کشورهای اسلامی و ایران، برای نوع شناسی دینداری ها از نظریه‌ی  ویلیام شپرد استفاده گردیده است.
     یافته های پژوهش نشانه‌ی آن است که بین نوع دینداری دانشجویان و نگرش آنان نسبت به ارزش های دموکراتیک تفاوت معنی داری وجود دارد و رابطه‌ی نوع دینداری با نگرش نسبت به ارزش های دموکراتیک رابطه ای معکوس است؛ به عبارتی دیگر هرچه دینداری به سمت سنت گرایی سیر می کند نگرش نسبت به ارزش های دموکراتیک منفی تر می شود

کلیدواژه‌ها