مطالعه‌ی رفتار و نگرش باروری دو نسل مادران و دختران و عوامل فرهنگی مرتبط با آن : مطالعه ی موردی؛ شهرهای گراش و اوز دراستان فارس

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه شیراز

2 دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه شیراز

3 دستیار علمی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور واحد بندر خمیر

چکیده

      بسیاری از تحولات اساسی به وجود آمده در جامعه ناشی از جایگزینی و گزینش متفاوت نسل هایی است که از پی هم می آیند. در سال های اخیر در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مانند ایران تغییراتی در باروری زنان دیده  می شود، که بررسی آن می تواند به پیش بینی جمعیتی دقیق تر و در نتیجه تصمیم گیری های صحیح تری در آینده بینجامد. این پژوهش به بررسی باروری دختران 18 تا 25 ساله و مقایسه ی آنان با والدینشان در دو شهر گراش و اوز  برای  دستیابی به الگوهای باروری دو نسل و مشاهده ی تفاوت های آن انجام شده است. روش تحقیق پیمایشی و از تکنیک پرسش نامه همراه با مصاحبه استفاده شده است. در مجموع نمونه‌ی این پژوهش را 300 دختر و 300 مادر تشکیل می دهند که به روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان می دهد که عوامل فرهنگی بهترین توضیح دهنده ی سطوح تفاوت بین دو نسل مادران و دخترانشان است. به عنوان نتیجه گیری کلی باید گفت باروری مادران و دختران روند نزولی خود را طی  می کندو تحت تأثیر روند کلی جامعه ی ایران قرار دارد.

کلیدواژه‌ها