شکاف نسلی مرتبط با نقش های جنسیتی و تحولات جمعیتی در ایران

نویسنده

استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران

چکیده

      این مقاله بر اساس یک رویکرد فرهنگی اجتماعی، شکاف نسلی نقش های جنسیتی در ایران را مورد مطالعه قرار می دهد. این مطالعه مبتنی بر تجزیه و تحلیل روند تحولات دموگرافیک معطوف به وضعیت زنان و دختران و نقش های جنسیتی طی دهه های گذشته است که عمدتاَ شامل ابعاد متعدد شکل بندی خانواده از قبیل الگوهای ازدواج دختران، باروری و اشتغال زنان است. در مجموع، یافته های این مطالعه نشان می دهند که عمق و دامنه‌ی گسترده‌ی تحولات دموگرافیک و تغییرات فرهنگی اجتماعی در زمینه‌ی وضعیت زنان و نقش های جنسیتی طی دهه های اخیر سبب پیدایش شکاف نسلی بزرگی شده است که نسل معاصر دختران را به وضوح از زنان و مادران متعلق به نسل های پیشین متمایز می سازد. زمینه ها و پیامدهای افزایش چشمگیر میزان سواد به ویژه تحصیلات دانشگاهی دختران، نقش کلیدی در تغییر الگوهای سنتی ازدواج و باروری و اشتغال زنان ایفا کرده است و مجموعه‌ی این تغییرات سبب می شود تا شکاف نسلی نیز رفته رفته بیشتر نمایان گردد

کلیدواژه‌ها