بررسی میزان گرایش جوانان شهر رشت نسبت به جراحی-های زیبایی

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکترای جامعه شناسی دانشگاه اصفهان

3 کارشناس ارشد جامعه شناسی

4 کارشناس پژوهشگری علوم اجتماعی

چکیده

       هدف اصلی این مقاله بررسی میزان گرایش جوانان شهر رشت به انواع جراحی­های زیبایی است. روش تحقیق، این پژوهش ،پیمایشی است،ابزار تحقیق پرسش نامه و جامعه‌ی آماری آن کلیه‌ی زنان و مردان سنین 40-18 سال شهر رشت است. با این توضیح که تعداد 400 نفر از جامعه‌ی آماری از طریق فرمول کوکران و با استفاده از نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب شدند. بر اساس داده­ها، هم چنان که بین میزان آگاهی افراد به انواع جراحی های زیبایی و رفتار آنان (تمایل به عمل جراحی­) رابطه معنی­دار وجود دارد، بین نوع نگرش افراد به انواع جراحی های زیبایی و رفتارشان رابطه‌ی معنی دار قابل مشاهده است. به علاوه، بین مؤلفه­های آگاهی، نگرش و رفتار بر حسب جنس، وضعیت تأهل و وضعیت شغلی تفاوت معنی­دار وجود دارد. امّا بین درآمد، محل سکونت و وضعیت محل سکونت تنها بر حسب میزان آگاهی تفاوت معنی­دار وجود دارد. بررسی انجام شده نشان می­دهد که هر چند زنان، مجردین، بی کاران و به طور نسبی افراد سنین پایین ، آگاهی ،تمایل و نگرش مثبت تری نسبت به انجام جراحی­های زیبایی داشتند، استفاده از آن در بین همه‌ی قشرهای جامعه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها