بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر بحران هویت در میان دانش‌آموزان دبیرستان های شهر تهران

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه شناسی دانشکده ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 استادیار گروه جامعه شناسی دانشکده¬ی علوم انسانی دانشگاه کاشان.

چکیده

این پژوهش به مطالعه­ی تجربی بحران هویت در میان دانش آموزان دبیرستان­های شهر تهران پرداخته است. مهم­ترین پرسش این پژوهش عبارت است از: آیا بین بحران هویت دانش­آموزان و متغیرها یا عوامل اجتماعی رابطه­ی معنادار وجود دارد؟ حجم نمونه در این پژوهش با استفاده از فرمول کوکران 234 نفر تعیین گردید و جمعیت نمونه به روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. این پژوهش مبتنی بر روش پیمایشی بوده است. نتایج آزمون فرضیات پژوهش نشان می­دهند که میان بحران هویت دانش آموزان و متغیرهای ضعف زمینه­های اجتماعی و فرهنگی داخلی، بی­هنجاری اجتماعی، بی­هنجاری مذهبی، عدم مشارکت­جویی در تشکل­های اجتماعی، ضعف حافظه­ی تاریخی، ضعف هویت­سازی نظام سیاسی و آموزش و پرورش، هویت­سازی آمرانه از سوی نظام سیاسی و آموزش و پرورش و تعارض ارزش­ها رابطه­ی معنادار و مستقیم وجود دارد. نتایج تحلیل چند متغیره و تحلیل مسیر نیز نشان می­دهد که مهم­ترین متغیرها از نظر اثرگذاری بر متغیر وابسته، به ترتیب، عبارتند از: هویت­سازی آمرانه از سوی نظام سیاسی، بی­هنجاری مذهبی، تعارض ارزش­ها، ضعف زمینه­های اجتماعی و فرهنگی داخلی، ضعف هویت­سازی نظام سیاسی و هویت­سازی آمرانه از سوی آموزش و پرورش.

کلیدواژه‌ها