بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی (مطالعه موردی استان گلستان)

نویسندگان

1 استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار گروه علوم اجتماعی و سیاسی دانشگاه گلستان

چکیده

مسأله اصلی این مطالعه، تغییر پذیری مشارکت سیاسی متأثر از سرمایه اجتماعی و ابعاد عمده آن می باشد. هدف اصلی شناخت تغییرات میزان مشارکت سیاسی بر حسب سرمایه اجتماعی است. روش تحقیق در این مطالعه پیمایشی بوده و از 502 نفر از افراد 19 سال به بالای ساکن مراکز شهرستانهای استان گلستان که به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند، اطلاعات لازم با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته، گردآوری شد. اعتبار ابزار توسط متخصصین (اعتبار محتوایی) و پایایی آن بوسیله ضریب آلفای کرونباخ مورد تأئید قرار گرفت. نتایج نشان داد که مشارکت سیاسی انتخاباتی (رأی دادن)، قوی ترین جنبه مشارکت سیاسی بوده است. در تبیین مشارکت سیاسی مشخص شد که شبکه روابط و پیوندهای اجتماعی در سطح روابط رسمی، اعتماد در سطح اعتماد بین شخصی، تعامل اجتماعی در سطح تعامل گروهی و کنش یاری­گرانه در سطح اجتماعی (مادی و معنوی) و مذهبی بیشترین تأثیر را بر تغییرات میزان مشارکت سیاسی دارند.

کلیدواژه‌ها