آسیب شناسی مناسک دینی جوانان اصفهان با تأکید بر قمه زنی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد شیعه شناسی گرایش جامعه شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف ازاین پژوهش،«تبیین وضعیت قمه زنی به منظور آسیب شناسی مناسک دینی در میان بخشی از جوانان اصفهان»می باشد.روشتحقیق در اینپژوهش از نوع روش مشاهده و مصاحبه با شرکت کنندگان در عزاداری ها می باشد. جمعیت آماری این تحقیق را جوانان 29-15 سال (قمه زن) اصفهانی از کلیهﻯ اقشار و گروه های اجتماعی تشکیل می دهند و از آن تعداد 30 نفر به عنوان نمونه در 6 مکان (خمینی شهر، قهدریجان، محله طاحونه رهنان، مبارکه، روستای قلعه میر اسفهلان و زینبیه اصفهان) انتخاب شدند. نتایج این آسیب‌شناسی بیانگر آن است که از بین عوامل متعدد برای قمه‌زنی، تحریف‌های محتوایی عاشورا به‌عنوان مهم‌ترین عامل نقش‌آفرینی می‌کند. از مهم‌ترین انگیزه‌های قمه‌زنی نزد پاسخگویان نیز می‌توان تقریر معصوم، جزع برای امام حسین(ع)،  مواسات و همدردی با امام حسین(ع)، احیای امر مذهب، استدلال به فرازی از زیارت ناحیه مقدسه اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها