جوانان، بدن و زیبایی؛ بررسی مناسبات میان تصوّر از بدن، عزت‌نفس و مختصّات وزنی و حجمی بدن در میان دانشجویان دخترِ شهر تبریز

نویسندگان

1 استادیار گروه مردم¬شناسی دانشگاه تهران، تهران

2 استادیار گروه جامعه¬شناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان

3 کارشناس ارشد علوم اجتماعی و پژوهشگر مسائل اجتماعی، تبریز

چکیده

این مقاله مناسبات بین تصوّر از بدن، عزت‌نفس و مختصات وزنی و حجمی بدن را بررسی می­کند. در یک برداشت کلی، می­توان چنین فرض کرد که میزان خودآگاهی ­ما نسبت به بدن و احساس­ها، دغدغه­های مرتبط با آن تفاوت­های مهمی را در زمینه­های مختلف اجتماعی-فرهنگی نشان می­دهد. هدف این مطالعه بررسی جامعه­شناختی مناسبات میان تصوّر از بدن، عزت­نفس و ویژگی­های وزنی و حجمی بدن است. این مطالعه از حیث روش­شناختی در ذیل پژوهش­های کمّی قرار داشته و با توجه به اهمیت مفاهیم زیبایی و تصوّر از بدن برای دختران جوان، داده­های آن بر اساس پیمایشی روی 395 دانشجوی دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز گردآوری شده است. یافته­های این مطالعه بیان کننده ی آن است که با توجه به تصریح اجتماعی-فرهنگی موجود در جامعه بر جذّابیت جسمانی، برداشت­ها، تصاویر و احساسات مرتبط با ظاهر، از جمله تصوّر از بدن و رضایت یا نارضایتی آن ها در این زمینه، تأثیر زیادی بر عزت‌نفس کلی آنان دارد، ولی تصریح فرهنگی کمتر جامعه ی ایرانی بر تناسب اندام و ارزش­گذاری بر مبنای وزن و نرمال بودن شاخص توده ی بدنی سبب شده است که دختران جوان ایرانی نسبت به زنان غربی، اهمیت کمتری برای وزن و حجم بدن خود قائل باشند.

کلیدواژه‌ها