بررسی انگیزه‌های مرتبط با انجام بازی‌های مجازی در بین جوانان (مورد مطالعه: دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه یزد)

نوع مقاله: مقالات جامعه شناسی جوانان

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه یزد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه یزد

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی انگیزه‌های مرتبط با انجام بازی‌های مجازی در بین جوانان بوده است. این پژوهش با روش پیمایشی و به‌صورت مقطعی انجام شد. داده‌های این پژوهش از بین 135 نفر از دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه یزد جمع‌آوری شده و ابزار گردآوری داده­ها، مقیاس انگیزه‌ی بازی‌های مجازی بوده است. نتایج آزمون تجربی مقیاس ارائه شده به افراد مشارکت‌کننده در بازی‌های مجازی، نشان داد که سؤالات مقیاس دارای پایایی بالاتر از 75/0 بوده‌اند. همچنین نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین متغیرهای لذت‌بخش بودن، سرگرمی و هیجان، در جمع دوستان بودن، ایجاد تنوع، فرصت‌های مشارکت و کسب موفقیت با مشارکت در بازی‌های مجازی رابطه وجود دارد. همچنین یافته‌های تحلیل رگرسیون سلسله‌مراتبی نشان داد که در مرحله‌ی اول بین پیش‌بین‌های وضعیت تأهل و ترم تحصیلی و در مرحله‌ی دوم بین پیش‌بین ایجاد تنوع با مشارکت در بازی‌های مجازی رابطه وجود دارد. تحلیل رگرسیون سلسله‌مراتبی نشان داد که پیش‌بین‌های تحقیق توانستند بخش کمی از واریانس متغیر ملاک را تبیین نمایند؛ لذا متغیرهای بازی‌های مجازی قادر به تبیین بخش زیادی از واریانس متغیر تحت مطالعه نبوده‌اند و از همین‌رو در این زمینه باید به سایر متغیرها توجه کرد.

کلیدواژه‌ها