عوامل مؤثر بر مطرودیت فضایی جوانان شهر اصفهان

نوع مقاله: مقالات جامعه شناسی جوانان

نویسندگان

1 دکترای سیاست¬گذاری اجتماعی و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس‌ارشد رفاه اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این پژوهش با هدف شناخت عوامل مؤثر بر مطرودیت فضایی جوانان در شهر اصفهان انجام شده است. روش تحقیق، پیمایش و ابزار پژوهش، پرسشنامه بوده و انتخاب پاسخگویان به شیوه‌ی تصادفی متناسب با جمعیت مناطق چهارده‌گانه‌ی شهر اصفهان انجام شده است. حجم نمونه‌ی مورد بررسی بر اساس فرمول کوکران 345 نفر است. در این پژوهش و بر اساس مبانی نظری مورد اشاره، مطرودیت ‌فضایی دارای دو بعد مکانی و مجازی در نظر گرفته شده است. همچنین متغیرهای تأثیرگذار بر مطرودیت ‌فضایی در سه سطح فردی، خانوادگی و محلی مورد توجه بوده است. فرضیه‌های پژوهش با کمک نرم‌افزارSPSS  و پس از ورود اطلاعات، مورد آزمون و تحلیل قرار گرفته است. رابطه‌ی بین جنسیت و مطرودیت مکانی و مجازی، سابقه‌ی مهاجرت و مطرودیت فضایی، ارتباط میان معلولیت و مطرودیت مکانی و مجازی، رابطه‌ی بین دسترسی به امکانات و منابع محلی با متغیر وابسته‌ی این پژوهش مورد تأیید قرار گرفت. همچنین تأیید ارتباط میان مطرودیت مکانی و مجازی در این بررسی، بدین معناست که هرچه افراد میزان مطرودیت ‌مکانی بیشتری را تجربه کنند، از مطرودیت ‌مجازی بیشتری برخوردار هستند و بالعکس. وجود زیرساخت‌های فن‌آورانه و امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری موجود یک کشور یا منطقه از جمله مواردی است که «مکان‌‌مند» است و رابطه‌ی میان مطرودیت مکانی و مجازی را توضیح می‌دهد.

کلیدواژه‌ها