کارکردهای پیامک در زندگی جوانان

نوع مقاله: مقالات جامعه شناسی جوانان

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

امروزه تلفن همراه در تمامی جنبه‌های زندگی انسان حضوری مؤثر و غیرقابل انکار پیدا کرده است. حضوری که در مقایسه با اینترنت و اثرات آن، گسترده‌تر و پیشرونده‌تر است. تلفن همراه و به‌خصوص قابلیت ویژه‌ی آن در شکل سرویس پیام کوتاه، دیگر نه ابزاری فنی، بلکه به رسانه‌ای با کارکردهای مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تبدیل شده است و فرهنگ خاص خود را شکل داده است. پیام‌های کوتاه شکل‌دهنده‌ی نظم زندگی روزمره و فناوری ارتباطی مهمی در هویت‌بخشی و ارتباط کاربران آن با خود، شبکه‌های بلافصل و آشنای اجتماعی و محیط پیرامون هستند. مقاله‌ی حاضر با هدف بررسی کارکردهای پیامک در بین جوانان و با استفاده‌ی توأم از پیمایش و مصاحبه‌های نیمه‌استاندارد کیفی با طیف متنوعی از دانشجویان تهرانی، می‌کوشد آثار و کارکردهای سیاسی، دینی، اجتماعی و فرهنگی پیام کوتاه را به تفکیک مورد بررسی قرار دهد و فرصت‌ها و تهدیدهای این سرویس را از نظر جوانان مطالعه نماید. نتایج مطالعه بیانگر تأثیرپذیری عمیق و گستره‌ی فرآیند ارتباطات و نظم زندگی روزمره‌ی جوانان از این رسانه و به‌کارگیری استراتژیک و هدفمند آن برای مدیریت نیازها و هیجانات خویش است.  

کلیدواژه‌ها