مطالعه‌ی نشاط اجتماعی و عوامل مرتبط با آن در بین جوانان (مورد مطالعه: شهر پیرانشهر)

نوع مقاله: مقالات جامعه شناسی جوانان

نویسندگان

1 دانشیار جامعه شناسی، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی،پژوهشگر آزاد

3 هیات علمی گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سردشت

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی جامعه‌شناختی مؤلفه‌های تاثیرگذار بر نشاط اجتماعی در بین جوانان شهر پیرانشهر انجام شده است. اطلاعات تحقیق با استفاده از روش پیمایشی از تعداد 379 نفر بر اساس شیوه‌ی نمونه‏گیری تصادفی از بین گروه سنی 35-18 ساله جمع‏آوری شده است. یافته‏ها نشان داد که کمتر از نیمی از افراد مطالعه از نشاط اجتماعی بالا برخوردار بودند. تحلیل داده‏ها نیز نشان داد که کلیه‌ی متغیرهای مستقل تحقیق به غیر از جنسیت، رابطه‌ی معناداری با  نشاط اجتماعی دارند. برخلاف متغیرهای امید به آینده، مقبولیت اجتماعی، ارضای نیازهای عاطفی، پایبندی به معتقدات دینی، احساس امنیت اجتماعی، و نشاط اجتماعی که رابطه‌ی مثبت و مستقیمی را با نشاط آشکار ساختند، احساس محرومیت اجتماعی، کمبود امکانات فراغتی و نشاط اجتماعی رابطه‌ی منفی و معکوس را نشان دادند. تحلیل‌های همبستگی نشان داد که سه متغیر امید به آینده، امکانات فراغتی و پایبندی به معتقدات دینی بیش از سایر متغیرها بر نشاط افراد مورد مطالعه تاثیر دارند و متغیر‌های کمبود امکانات فراغتی، احساس محرومیت نسبی و امنیت اجتماعی در رتبه‌ی بعدی قرار دارند. مقاله نتیجه می‏گیرد که نشاط جوانان از عوامل فردی و فرافردی نشأت می‏گیرد؛ از این‏رو هر نوع مطالعه‏ای علمی باید به سطوح خرد (کیفیت افراد) و سطوح کلان (کیفیت نظام اجتماعی) توجه کند.

کلیدواژه‌ها