رابطه‌ی سرمایه‌ی اجتماعی و وجود اختلال شخصیت ضداجتماعی در نوجوانان

نوع مقاله: مقالات جامعه شناسی جوانان

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی‌سینا همدان

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی

چکیده

این پژوهش به منظور تعیین ارتباط بین سرمایه‌ی اجتماعی و وجود اختلال شخصیت ضداجتماعی و با روش پیمایش انجام شده است. نمونه‌ی آماری این پژوهش را تعداد 330 نفر از دانش‌آموزان مقطع پیش دانشگاهی در سال تحصیلی 88-87 در 5 ناحیه‌ی آموزش و پرورش شهرستان شهرکرد تشکیل داده است. با استفاده از نظریات سرمایه‌ی اجتماعی پوتنام، برکمن، کاواچی و ...، ابعاد سرمایه‌ی اجتماعی تعیین و با استفاده از پرسشنامه‌ی محقق‌ساخته، داده‌ها گردآوری گردید و برای ارزیابی میزان اختلال شخصیت ضداجتماعی از آزمون بالینی چندمحوری میلونIII (MCMI III) استفاده شد. پس از تکمیل پرسشنامه‌ها و ورود نمرات در نرم‌افزار میلون  داده‌ها با استفاده از SPSS 16 تجزیه و تحلیل گردید. یافته‌های پژوهش نشان داد بین سرمایه‌ی اجتماعی و ابعاد آن با میزان اختلال شخصیت ضداجتماعی رابطه‌ی منفی و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها