جوانان و فیسبوک: مقایسه‌ی ارزش‌های اخلاقی کاربران و غیرکاربران فیسبوک در محیط واقعی و مجازی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه بوعلی‌سینای همدان)

نوع مقاله: مقالات جامعه شناسی جوانان

نویسندگان

1 استادیار مؤسسه‌ی تحقیقات اجتماعی، دانشگاه تبریز

2 دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز

3 دانشیار گروه علوم اجتماعی¬، دانشگاه تبریز

4 دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی‌سینای همدان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه‌ی ارزش‌های اخلاقی در بین کاربران و غیرکاربران فیسبوک در محیط واقعی و مجازی و با روش پیمایشی در سال 1391 انجام شد. جامعه‌ی آماری این پژوهش، دانشجویان دانشگاه بوعلی‌سینای همدان در سال تحصیلی 92-1391 بودند که بالغ بر 13000 نفر بودند. از این تعداد حجم نمونه برابر 391 نفر و به صورت تصادفی انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه‌ی محقق‌ساخته بود. پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات، نتایج نشان داد که: میزان متغیرهای ارزش‌ها‌ی اخلاقی و تمام مؤلفه‌هایش در بین دانشجویان دانشگاه بوعلی‌سینا به‌طور معنی‌داری بالاتر از حد متوسط است. میزان باور به ارزش‌های اخلاقی دینی در بین دانشجویان عضو فیسبوک به‌طور معنی‌داری بیشتر از دانشجویان غیرعضو است. در بین دانشجویان عضو فیسبوک، میزان استفاده از فیسبوک با میزان عمل به ارزش‌های اخلاقی، میزان باور به ارزش‌های اخلاقی در محیط مجازی همبستگی منفی و معکوس معنی‌داری دارد.

کلیدواژه‌ها