بررسی رابطه ی بین پایگاه اقتصادی اجتماعی و میزان دینداری (مطالعه ی موردی: دانشجویان دانشگاه کاشان)

نوع مقاله: مقالات جامعه شناسی جوانان

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد جامعه شناسی، دانشگاه شاهد

3 کارشناس ارشد جامعه شناسی، دانشگاه اصفهان

چکیده

شکی نیست که همهی انسان ها در طول تاریخ بشریت، تجربه و آگاهی دینی داشته اند .تصاویری که بر دیوار غارها نقش بسته و اشیایی که در حفاریها از محل دفن گذشتگان در سراسر جهان به دست آمده است، همگی حکایت از این دارند که تجربه ی دینی از اجزای اصلی و اساسی کل تجربهی ما در طی قرون و اعصار گذشته بوده است . مهمترین هدف این تحقیق، شناخت رابطه ی بین پایگاه اقتصادی اجتماعی دانشجویان و میزان دینداری آنان بوده است .جامعه ی آماری این تحقیق کل دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه کاشان در سال تحصیلی 1390-91 بوده است که تعداد آن ها 5788 دانشجوست. این تحقیق به روش پیمایش انجام شده و تکنیک گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. در این تحقیق بر اساس فرمول کوکران 362 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند و برای انتخاب نمونه از روش نمونهگیری سهمیه ای استفاده شده است .نتایج فرضیات این تحقیق نشان میدهد که بین پایگاه اقتصادی اجتماعی دانشجویان و میزان دینداری آنان
رابطه وجود دارد . میانگین میزان پایبندی دانشجویان نسبت به هر یک از ابعاد چهارگانه ی دینداری ( اعتقادی، تجربی، پیامدی و مناسکی )، بر اساس پایگاه اقتصادی - اجتماعیشان متفاوت است، بین منزلت شغلی پدر، درآمد سرانهی خانوار و تحصیلات والدین با میزان دینداری دانشجویان رابطهی معناداری وجود دارد و بین متغیرهای زمینهای جنس و سن با میزان دینداری دانشجویان رابطه ی معناداری وجود دارد؛ درحالی که این رابطه بین متغیر زمینهای وضعیت تأهل و میزان دینداری دانشجویان مشاهده نگردیده است 

کلیدواژه‌ها