دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، زمستان 1392 
3. عوامل مؤثر بر مطرودیت فضایی جوانان شهر اصفهان

صفحه 3-3

علی‌اکبر تاج‌مزینانی؛ مهدی فولادگر


4. کارکردهای پیامک در زندگی جوانان

صفحه 4-4

محمدسعید ذکایی؛ ادیبه کریمی


6. رابطه‌ی سرمایه‌ی اجتماعی و وجود اختلال شخصیت ضداجتماعی در نوجوانان

صفحه 6-6

علی‌محمد قدسی؛ الهام مردان‌پور شهرکردی؛ اسماعیل بلالی