دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 13-170 
1. فرا تحلیل ارزشهای فرهنگی در ایران

صفحه 13-36

تقی آزادارمکی؛ داور ونوس؛ مسعود کرمی


2. انگاره‌ی مردم ارمنستان از ایران به عنوان یک مقصد گردشگری

صفحه 37-58

ابوالفضل تاج‌زاده نمین؛ گریگور قضاریان؛ آیدین تاج زاده نمین


7. بررسی میزان گرایش جوانان شهر رشت نسبت به جراحی-های زیبایی

صفحه 145-170

بهجت یزدخواستی؛ علی یعقوبی چوبری؛ مژگان کاردوست؛ محبوبه عنانهاد