دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، زمستان 1390 
5. آسیب شناسی مناسک دینی جوانان اصفهان با تأکید بر قمه زنی

صفحه 1-1

علی ربانی خوراسگانی؛ زهرا سادات کشاورز


6. تبیین نسلی تغییرات ارزشی شهروندان تهرانی

صفحه 2-2

غلامرضا غفاری؛ ریحانه تمیزی فر