درباره نشریه

پژوهشنامه جامعه شناسی جوانان بدنبال آن است که بستری برای بسط ایده ها و تعامل محققان و کنش گران حوزه مسائل اجتماعی و فرهنگی جوانان پدید آورد. در این راستا مقالات با محورهای زیر توسط اعضای هیئت تحریریه قابل بررسی خواهد بود:

-         تعریف و تعیین دوره جوانی

-         کنش های اجتماعی و فرهنگی جوانان

-         هویت در دوره جوانی

-         انتقال از جوانی به بزرگسالی

-         جوانی و نابرابری های اجتماعی

-         وابستگی و استقلال در دوره جوانی

-         چالش های اجتماعی و فرهنگی جوانان

-         آسیب ها و مسائل اجتماعی جوانان

-         مناسبات نسلی

-         و ...