اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مهرداد مدهوشی

مدیریت استاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران

madhoshiumz.ac.ir
01125342523

سردبیر

دکتر محمود شارع پور

جامعه شناسی دانشیار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران

sharepouryahoo.com

مدیر داخلی

مرضیه فرضی

اقتصاد مدیرداخلی نشریات علمی دانشگاه مازندران

m.farziumz.ac.ir
01125245415

تایپیست

فاطمه ستوده

کامپیوتر اپراتور کامپیوتر دفتر پژوهشنامه دانشگاه مازندران

fatheme.sotoodeyahoo.com
01125342523

اعضای هیات تحریریه

دکتر تقی آزاد ارمکی

استاد دانشگاه تهران

tazadut.ac.ir

دکتر حیدر جانعلیزاده چوب بستی

دانشیار دانشگاه مازندران

hjeumz.ac.ir

دکتر احمد رضایی

استادیار دانشگاه مازندران

arezaiimyahoo.com

دکتر هما زنجانی زاده اعزازی

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

zandjaniferdowsi.um.ac.ir

دکتر خدیجه سفیری

دانشیار دانشگاه الزهرا (س)

kh.safirialzahra.ac.ir

دکتر اکبر علیوردی نیا

دانشیار دانشگاه مازندران

aliverdiniyahoo.com

دکتر علی کریمی مله

دانشیار دانشگاه مازندران

akm10umz.ac.ir

دکتر حسین محمودیان

دانشیار دانشگاه تهران

hmahmoudut.ac.ir