پژوهشنامه جامعه شناسی جوانان (JSY) - واژه نامه اختصاصی