همکاران دفتر نشریه

مدیر داخلی

مرضیه فرضی

اقتصاد مدیرداخلی نشریات علمی دانشگاه مازندران

m.farzi@umz.ac.ir
01125245415

تایپیست

فاطمه ستوده

کامپیوتر اپراتور کامپیوتر دفتر پژوهشنامه دانشگاه مازندران

fatheme.sotoode@yahoo.com
01125342523