پژوهشنامه جامعه شناسی جوانان (JSY) - فرایند پذیرش مقالات