پژوهشنامه جامعه شناسی جوانان (JSY) - داور - داوران